ข้อกำนดการใช้งาน
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ YesOpinion หรือการแสดงผลเว็บไซต์บนอุปกรณ์พกพา ตลอดจนแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์”) เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยลูกค้าในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหารและอีเวนท์ การแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับร้านอาหารและอีเมวนท์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่มีการสื่อสารระหว่างกันเกี่ยวกับร้านอาหารและอีเมวนท์ และมิได้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ คำว่า “บริษัทฯ” “ของบริษัทฯ” และ “YesOpinion”หมายถึงบริษัท ซันเดโซลูชันส์ จำกัด และบริษัทในเครือและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ (เรียกรวมกันว่า "YesOpinion") คำว่า “คุณ” หมายถึง ลูกค้าที่เข้าใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือส่งข้อมูลต่าง ๆ เข้ามายังเว็บไซต์
ต่อไปนี้เป็นข้อตกลงสมาชิกของเว็บไซต์ YesOpinion สมาชิกทุกท่านโปรดอ่านข้อตกลงฉบับนี้โดยละเอียดอย่างรอบครอบก่อนการเข้าร่วมเป็นสมาชิก การที่ท่านทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของ YesOpinion จะถือว่าท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมด ดังต่อไปนี้
 1. วัตถุประสงค์ของกฎต่างๆ มีเพื่อระบุสิทธิและภาระหน้าที่ระหว่างบริษัท ซันเด โซลูชันส์ จำกัด (YesOpinion) ผู้ให้บริการเว็บไซต์ YesOpinion กับสมาชิกที่ได้รับสิทธิจาก YesOpinion ตามที่ระบุใน “สิทธิของสมาชิก” ให้เป็นผู้ตอบคำถามในแบบสอบถามออนไลน์อันเป็นธุรกิจที่จัดทำโดย YesOpinion
 2. ธุรกิจแบบสอบถามออนไลน์จัดทำโดย YesOpinion หรือบริษัทลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาความคิดเห็นและพฤติกรรมผู้บริโภคผ่านเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นเพื่อการสำรวจการวิจัยตลาดหรือการวัดความพึงพอใจให้แก่หน่วยงาน เช่น บริษัทหรือองค์กรต่างๆ สมาชิกแต่ละรายจะทำการตอบแบบสอบถามและ ข้อมูลที่จัดเก็บจะถูกนำมารวบรวมและวิเคราะห์โดย YesOpinion หรือบริษัทลูกค้า
 3. การเพิ่มเติม แก้ไขข้อตกลงสมาชิกฉบับนี้นั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับสมาชิกซึ่งสมาชิกจะต้องยินยอมและปฏิบัติาม ในกรณีนี้ YesOpinion จะต้องทำการแจ้งให้ทราบแก่สมาชิกในแต่ละครั้งที่ YesOpinion เห็นควรว่ามีความจำเป็น
 4. YesOpinion ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงสมาชิกและกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆในข้อความข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแก่สมาชิก
 5. สิทธิของสมาชิก
 6. สมาชิกต้องมีอายุขั้นต่ำ 16 ปีเต็ม มีถิ่นพำนักในประเทศไทยและได้ทำการลงทะเบียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์โดยได้รับการยอมรับในสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์จาก YesOpinion
 7. หาก YesOpinion เห็นว่าเป็นการไม่สมควรที่จะรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นสมาชิก YesOpinionขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการลงทะเบียนสมาชิกนั้นๆ
 8. การจัดการข้อมูลอีเมล์และรหัสผ่าน
 9. ภายหลังการสมัครเป็นสมาชิก สมาชิกจำเป็นจะต้องระบุ อีเมล์ และ รหัสผ่าน ที่ใช้ลงทะเบียนเพื่อที่จะเข้าร่วมการตอบแบบสอบถาม
 10. สมาชิกมีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการและการใช้อีเมล์และรหัสผ่าน ที่ใช้ลงทะเบียนสมาชิก
 11. สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตที่จะให้ยืม หรือเปิดเผย อีเมล์ และ/หรือ รหัสผ่าน ที่ใช้ลงทะเบียนกับ “YesOpinion” แก่บุคคลอื่น
 12. “YesOpinion” ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกไม่ระมัดระวังในการใช้อีเมล์ และ/หรือ รหัสผ่าน รวมทั้งการถูกแอบอ้างใช้โดยบุคคลอื่
 13. ข้อมูลลงทะเบียนของสมาชิก
 14. “YesOpinion” ถือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในข้อมูลการลงทะเบียนของสมาชิก
 15. “YesOpinion” ไม่ยอมรับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงในทุกๆ ข้อมูลที่สมาชิกได้ระบุในการลงทะเบียน
 16. เพื่อให้คงไว้ซึ่งความถูกต้องและรักษาคุณภาพของแบบสอบถาม “YesOpinion” อาจทำการโทรศัพท์หาสมาชิกตามหมายเลขโทรศัพท์ที่สมาชิกได้ระบุไว้ในข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการมีตัวตนของสมาชิกหรือยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่สมาชิกได้ทำการลงทะเบียน
 17. ข้อห้ามปฏิบัติ
 18. ข้อห้ามที่สมาชิกไม่พึงกระทำ:
  • การกระทำที่ขัดกับกฎเกณฑ์และจริยธรรมในสังคม
  • การกระทำที่เป็นการละเมิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับต่างๆ
  • การกระทำที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของ YesOpinion หรือสมาชิกท่านอื่นหรือบุคคลที่สาม
  • การกระทำที่มีผลให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่สมาชิกอื่นหรือบุคคลที่สาม
  • การกระทำที่เป็นการเอาเปรียบสมาชิกอื่นหรือบุคคลที่สาม
  • การกระทำที่ขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งทุกกรณี
  • การกระทำที่เป็นการรบกวนการปฎิบัติงานของ YesOpinion
  • การลงทะเบียนข้อมูลที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือการตอบแบบสอบถามที่ไม่ถูกต้องความเป็นจริง
  • การกระทำการในรูปแบบของธุรกิจที่ไม่ได้รับการยินยอม เห็นชอบโดย “YesOpinion”
  • การทำการลงทะเบียนสมาชิกซ้ำโดยผู้ลงทะเบียนคนเดิม หรือการลงทะเบียนโดยใช้ข้อมูลบุคคลที่บิดเบือนจากความเป็นจริง
  • การเปิดเผยเนื้อหาในแบบสอบถามต่อบุคคลที่สาม รวมถึงการเผยแพร่ตามกระดานข่าว เว็บบอร์ด หรือทางเว็บไซต์ต่างๆ
  • การใช้อีเมล์ หรือ รหัสผ่าน ในทางที่ผิดกฏหมาย
  • การใช้เว็บไซต์เพื่อหาประโยชน์หรือผลกำไรในทางที่ผิดกฏหมาย
  • การกระทำที่เป็นการฉ้อโกง
  • การกระทำอื่นใดที่ “YesOpinion” เห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่สมควร
  การรับและส่งอีเมล์
 19. สมาชิกจำเป็นต้องใช้อีเมล์ที่ใช้ในการลงทะเบียนสมัครสมาชิกในการรับหรือส่งอีเมล์จาก “YesOpinion”
 20. “YesOpinion” ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสมาชิกในการรับหรือส่งอีเมล์จากอีเมล์อื่นๆที่ไม่ใช่อีเมล์ที่สมาชิกได้ทำการลงทะเบียนไว้
 21. “YesOpinion” ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่เขียนในอีเมล์ที่ส่งโดยสมาชิก
 22. “YesOpinion” ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อสมาชิก อันเกิดจากอีเมล์ที่ไม่ได้รับหรือส่งจาก “YesOpinion”
 23. การยกเลิกสถานะสมาชิก
 24. เมื่อต้องการยกเลิกสถานภาพสมาชิก สมาชิกต้องทำการแจ้งแก่ “YesOpinion” ตามขั้นตอนที่ได้ระบุไว้โดย “YesOpinion” การพ้นจากสถานภาพสมาชิกจะเสร็จสมบูรณ์หลังจาก “YesOpinion” ได้ดำเนินตามขั้นตอนการยกเลิกสถานภาพสมาชิก และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ทำการลงทะเบียนสมาชิกไว้จะถูกลบออกจากฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ
 25. หากสมาชิกมีคะแนนสะสมเพียงพอที่จะแลกของรางวัลต่างๆ ได้ในวันที่ทำการยกเลิกสมาชิก สมาชิกจะต้องทำการแลกของรางวัลก่อนการยกเลิกสมาชิก หากไม่เช่นนั้นแล้ว คะแนนสะสมทั้งหมดจะถูกยกเลิก และ “YesOpinion” จะไม่ดำเนินการในการแลกของรางวัล หรือตอบคำถาม ข้อสงสัยใดๆ หลังจากที่สมาชิกได้ทำการยกเลิกสถานภาพสมาชิกแล้ว
 26. การเพิกถอนสถานะสมาชิก
 27. “YesOpinion” อาจทำการเพิกถอนสถานภาพสมาชิกได้ทั้งโดยได้รับหรือไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก หากสมาชิกได้ทำการใดๆต่อไปนี้:
  • ละเมิดข้อห้ามที่ระบุไว้ในส่วนของ “ข้อห้าม”
  • การไม่ปฎิบัติตามข้อปฎิบัติที่กล่าวไว้ในส่วนของ “ความรับผิดชอบของสมาชิก” และการละเมิดเงื่อนไขอื่นๆที่ระบุไว้ในข้อตกลงสมาชิกฉบับนี้ เมื่อทำการเพิกถอนสถานภาพสมาชิก “YesOpinion” จะทำการยกเลิกสิทธิต่างๆของสมาชิกนั้นๆ บนเว็บไซต์ ในกรณีนี้ “YesOpinion” ไม่จำเป็นต้องทำการแจ้งถึงการยกเลิกสิทธินั้นแต่อย่างใด
  การชดเชยความเสียหาย
 28. หากสมาชิกก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่ “YesOpinion” หรือบุกคลอื่น อันเนื่องมาจากการละเมิดข้อตกลงสมาชิก “YesOpinion” อาจขอให้สมาชิกนั้นชดเชยความเสียหายดังกล่าว
 29. ข้อมูลส่วนบุคคล
 30. “YesOpinion” จะทำการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกด้วยความระมัดระวังและเข้มงวด เพื่อให้เป็นไปตาม แนวทางการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลในอุตสาหกรรมการวิจัยตลาด “YesOpinion” จะทำการปกป้องและดำเนินมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูลให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นนอกบริษัท รวมไปถึงการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และอื่นๆ
 31. “YesOpinion” จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ทำการลงทะเบียนไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ นอกเหนือจากจุดประสงค์ในการจัดทำแบบสอบถามโดยเด็ดขาด
 32. “YesOpinion” อาจเปิดเผยข้อมูลลงทะเบียนของสมาชิกแก่บุคคลที่สามโดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากสมาชิกนั้นๆ ยกเว้นข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล อาทิเช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และอื่นๆ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของสมาชิก การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นการระบุตัวตนของสมาชิกนั้น “YesOpinion” จะต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิกนั้นๆ ยกเว้นในกรณีที่มีความจำเป็นในการจัดจ้างคนภายนอก (Outsourcing) เพื่อทำการรวบรวมและวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวกับแบบสอบถาม ในกรณีที่มีการจัดจ้างคนภายนอก “YesOpinion” จะเลือกคู่สัญญาโดยมีเงื่อนไขว่าคู่สัญญาจะต้องมีมาตรฐานที่เท่าเทียมกับ “YesOpinion” ในการจัดการและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และ “YesOpinion” จะทำการจัดทำสัญญารักษาความลับ (Confidentiality contract) กับคู่สัญญา
 33. “YesOpinion” จะไม่ทำให้คำตอบในแบบสอบถามที่ได้รับจากสมาชิกนั้นอยู่ในลักษณะของข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้จากการทำแบบสอบถามจะนำไปผ่านกระบวนการทางตัวเลขต่างๆและจะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของข้อมูลเชิงสถิติเท่านั้น
 34. เมื่อทำการตอบแบบสอบถามในเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยลูกค้า “YesOpinion” จะไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ สำหรับความเสียหายที่อาจเกิดจากการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลไปยังลูกค้าโดยสมาชิกเองผ่านทางเว็บไซต์ของลูกค้าดังกล่าว
 35. ความรับผิดชอบของสมาชิก
 36. สมาชิกมีภาระหน้าที่ดังต่อไปนี้:
  • อัพเดตข้อมูลลงทะเบียนภายในช่วงเวลาที่ระบุโดย YesOpinion
  • ไม่เปิดเผยหรือเผยแพร่เนื้อหาของแบบสอบถามแก่บุคคลอื่น รวมถึงการประกาศผ่านทางกระดานข่าว เว็บบอร์ดหรือเว็บไซต์
  • ไม่ตอบคำถามโดยใช้ข้อมูลเท็จ
  • ตอบรับยืนยันข้อมูลการลงทะเบียนทางโทรศัพท์จาก YesOpinion
  • ตอบรับการยืนยันทางโทรศัพท์เกี่ยวกับเนื้อหาคำตอบที่ได้ตอบในแบบสอบถามที่ YesOpinion ได้เชิญชวนและได้รับการตอบรับจากสมาชิก หรือเพื่อตอบคำถามเพิ่มเติม
  ผลตอบแทนสำหรับสมาชิก
 37. ในส่วนของค่าตอบแทนสำหรับการตอบแบบสอบถาม YesOpinion อาจให้สมาชิกในรูปแบบของคะแนนสะสมตามจำนวนที่ระบุไว้โดย YesOpinion ซื่งสามารถนำไปแลกเปลี่ยนเป็นของรางวัล หรือให้ในรูปแบบของของรางวัลที่จะได้รับจากการจับสลาก
 38. YesOpinion จะเป็นผู้ทำการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบของค่าตอบแทน ที่ระบุในข้อ 1 รวมถึงเงื่อนไขและระยะเวลาของเงื่อนไขสำหรับแบบสอบถามแต่ละหัวข้อ
 39. หากสมาชิกที่มีคะแนนสะสมมากพอที่จะสามารถใช้แลกของรางวัลได้ทำการยกเลิกสถานภาพการเป็นสมาชิกตามเงื่อนไขที่ระบุในส่วน “การยกเลิกสถานะสมาชิก” คะแนนสะสมที่สมาชิกมีอยู่จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ยกเว้นกรณีที่สมาชิกสามารถแลกของรางวัลได้ตามวิธีการที่ระบุโดย YesOpinion หากสถานภาพสมาชิกของสมาชิกถูกยกเลิกตามที่ระบุในส่วน “การเพิกถอนสถานะสมาชิก” คะแนนสะสมทั้งหมดที่สมาชิกนั้นมีอยู่จะถูกยกเลิกโดยทันที
 40. การจับสลากของรางวัลจะดำเนินการตามที่ระบุโดย YesOpinion และ คะแนนสะสมจะถูกคำนวณตามวิธีการของ YesOpinion
 41. ของรางวัลที่ได้จากการจับสลากหรือแลกเปลี่ยนโดยใช้คะแนนสะสม จะถูกส่งไปยังที่อยู่ของสมาชิกที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 42. ของรางวัลที่ได้รับโดยการจับสลากหรือการแลกเปลี่ยนโดยใช้คะแนนสะสมจะถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้กับ YesOpinion เท่านั้น หากสมาชิกไม่ได้รับของรางวัลเนื่องจากความผิดพลาดของข้อมูลที่สมาชิกได้ลงทะเบียน YesOpinionขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ทำการส่งของรางวัลซ้ำอีกครั้ง และให้ถือว่าคะแนนสะสมที่สมาชิกใช้ในการแลกของรางวัลนั้นๆ เป็นโมฆะและสมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนสะสมนั้นคืน
 43. หากสมาชิกยังไม่ได้รับของรางวัลหลังจากระยะเวลาที่กำหนด สมาชิกจะต้องแจ้งแก่ YesOpinion ภายใน 60 วันนับจากวันที่สมาชิกได้ยื่นคำร้องขอแลกของรางวัลเสร็จสมบูรณฺ์ โดยYesOpinion จะไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สมาชิกไม่ได้รับของรางวัลภายหลังจาก 120 วันแม้ว่าจะไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของที่อยู่ในข้อมูลลงทะเบียนของสมาชิก
 44. YesOpinionขอสงวนสิทธิ์ในการระงับคะแนนสะสม หรือการแจกรางวัลใดๆในกรณีที่พบว่าสมาชิกได้ระบุข้อมูลไม่ตรงตามความเป็นจริง หรือมีข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนตามมาตรฐานของYesOpinion รวมทั้งในกรณีที่สมาชิกมีพฤติกรรมใดๆที่แสดงให้เห็นว่าเป็นการทุจริต
 45. ลิขสิทธิ์ในเนื้อหาคำตอบของแบบสอบถาม
 46. ลิขสิทธิ์ของเนื้อหาของคำตอบจากสมาชิกในการตอบแบบสอบถามจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ YesOpinion และ YesOpinion สามารถเลือก ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาคำตอบได้ สมาชิกไม่สามารถฟ้องร้องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ดังกล่าวต่อ YesOpinion หรือบุคคลที่สามได้
 47. YesOpinion หรือลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายโดย YesOpinion หรือลูกค้า จะสามารถใช้เนื้อหาคำตอบของสมาชิกที่ได้ตอบในแบบสอบถามภายใต้การกระทำการทางธุรกิจ และอาจเผยแพร่โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากสมาชิก ในส่วนของข้อมูลการลงทะเบียน จะได้รับการดูแลตามที่ระบุในส่วน “ข้อมูลลงทะเบียนของสมาชิก”
 48. การใช้งาน Cookies
 49. YesOpinion ใช้คุกกี้ (Cookie) เพื่อลดภาระของสมาชิกในการตอบคำถามซ้ำๆ กับคำถามเดิม หรือเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของคำตอบ
 50. [Cookie] หมายถึง ข้อมูลที่ถูกส่งผ่านไปยังบราวเซอร์ของคอมพิวเตอร์ของท่านผ่านทางเซิฟเวอร์ และเป็นข้อมูลสำหรับอ่านอย่างเดียว (read only) โดยเซิฟเวอร์ที่ใช้ในการส่ง Cookie โดย Cookie จะทำหน้าที่เหมือน ID Card และจะบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนไว้ โปรดทราบว่า Cookie ไม่สามารถปฏิบัติการโปรแกรมต่างๆหรือส่งไวรัสได้แต่อย่างใด หลายๆเว็บบราวเซอร์จะมีการตั้งค่าเพื่อรับ Cookie ไว้แล้ว แต่ท่านสามารถตั้งค่าให้มีข้อความเตือนเมื่อมีการใช้งาน Cookie หรือลบ Cookie อย่างไรก็ตาม ท่านอาจไม่สามารถเข้าเว็บบางเว็บที่ต้องมีการยืนยันข้อมูลหากท่านกำหนดค่าให้ไม่ใช้งาน Cookie
  การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาธุรกิจ การระงับและยกเลิกกิจกรรมทางธุรกิจ
 51. YesOpinion อาจทำการเบลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของเนื้อหาการทำธุรกิจ อาจหยุดระงับชั่วคราวหรือยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของธุรกิจได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งโดยได้รับหรือไม่ได้รับความยินยอมจากสมาชิก
 52. YesOpinion ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นต่อสมาชิก อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของธุรกิจ การระงับชั่วคราว หรือการยกเลิกธุรกิจตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 1
 53. ศาลผู้มีอำนาจในการตัดสิน
 54. หากมีข้อโต้แย้งใดๆระหว่าง YesOpinion และสมาชิกเกี่ยวกับข้อตกลงฉบับนี้ ศาลในประเทศไทยจะเป็นศาลขั้นต้นที่ใช้ในการตัดสิน